Cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności.
Przeglądając zawartość serwisu - wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Akceptuje

Koszyk zakupów zawiera zamówione usługi.

PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA

Pomoc

Przeszukaj naszą bazę wiedzy w celu odnalezienia odpowiedzi na Twoje pytanie:

Pomoc Ochrona Danych Osobowych Co powinienem zrobić aby zarejestrować zbiór danych osobowych w GIODO?

Uwaga: Informujemy, iż dotychczasowe umowy PPDO tracą ważność z dniem 24.05.2018 roku, z powodu wejścia w życie nowych regulacji dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych RODO.

 

Sam obowiązek rejestracji zbiorów danych osobowych jest jednym z wielu obowiązków nałożonych na podmioty przetwarzające dane osobowe przez Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

Rejestracja zbioru powinna finalizować proces dostosowania podmiotu do wymagań Ustawy, a zatem zanim nastąpi rejestracja zbioru należy:

1. Zabezpieczyć dane w sposób odpowiedni do zidentyfikowanych zagrożeń.

Nawet jeżeli przetwarzanie danych na serwerze zostało powierzone firmie hostingowej, nadal należy zabezpieczyć dane w ramach własnej infrastruktury informatycznej: stacji roboczych i sieci lokalnej oraz we własnej lokalizacji (zabezpieczenia fizyczne).

2. Stworzyć dokumentację ochrony danych osobowych: Politykę bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym.

Zawartość obu dokumentów została wskazana w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100 poz. 1024).

3. Wydać osobom, które mają dostęp do danych osobowych upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

4. Zaprowadzić ewidencję wydanych upoważnień.

5. Wskazać osobę do pełnienia funkcji Administratora bezpieczeństwa informacji.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą samodzielnie pełnić tę funkcję, jednak w przypadku podmiotów o innej organizacji prawnej - taką osobę należy wskazać z imienia i nazwiska. Administrator bezpieczeństwa informacji nadzoruje zgodność procesów przetwarzania danych osobowych z wymaganiami Ustawy

oraz zasadami określonymi w Polityce Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.

6. Zawrzeć umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Umowy należy zawrzeć z firmami świadczącymi usługi outsourcing'owe (np. hosting, biuro rachunkowe, brokerzy usług kurierskich, headhunterzy), w trybie Art.31 Ustęp 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

Nasza
infrastruktura

Zobacz więcej
NetApp
Juniper
Dell
Microsoft
IQ PL

Nadal nie wiesz co wybrać? Zapytaj naszego eksperta!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk wpisana do KRS 0000007725; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział KRS; kapitał zakładowy: 140.000 PLN, NIP 583-27-36-211, REGON 192478853, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • wprowadzone do formularza dane osobowe (dane) przetwarzane będą w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  • dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • dane nie będą udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami:
  • dane przechowywane będą do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie są udostępniane przez administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • dane przetwarzane będą ponadto w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez administratora:
  • dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od wygaśnięcia umowy lub zakończenia komunikacji z administratorem
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
  • dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo
 • ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania lub zawarcia umowy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dane-osobowe@iq.pl;