801 090 005
+48 58 326 09 90
bok@iq.pl

Service Level Agreement - Pisemna gwarancja jakości.

Service Level Agreement (w skrócie SLA) to gwarancja poziomu jakości usług hostingowych, czyli pisemne zobowiązanie usługodawcy określające m.in.: czas reakcji na awarię, gwarantowany czas dostępności usług czy system wykonywania kopii zapasowych. Niedotrzymanie warunków umowy SLA stanowi dla usługobiorcy podstawę do złożenia reklamacji i otrzymania rekompensaty.

1. Definicje:

 1. Usługodawca - dostawca usług świadczonych Usługobiorcy w oparciu o Regulamin świadczenia usług hostingu współdzielonego przez IQ PL Sp. z o.o., którego dane zostały określone w § 1 Regulaminu,
 2. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła Umowę z Usługodawcą na świadczenie usługi hostingu współdzielonego,
 3. Umowa - umowa o świadczenie usług hostingowych, której składnikami są Regulamin, Dokument SLA oraz Oferta,
 4. Regulamin - "Regulamin świadczenia usług" udostępniany na stronach internetowych Usługodawcy,
 5. SLA - dokument "Standardów i gwarancji jakości usług" (ang. SLA- Service Level Agreement),
 6. Sieć - infrastruktura sieciowa oraz urządzenia do obsługi ruchu wewnątrz Sieci, które są udostępniane przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w ramach zawartej Umowy,
 7. Usługi hostingowe - pakiet usług określonych w Ofercie Usługodawcy, który został zakupiony przez Usługobiorcę,
 8. Awaria - nieplanowana przerwa w dostępności usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy na podstawie zawartej umowy, której przyczyną są nieprawidłowości występujące w działaniu infrastruktury sieciowej i sprzętowej należącej do Usługodawcy, w szczególności:
  1. Awaria WWW - niedostępność wszystkich stron WWW skonfigurowanych na serwerze wirtualnym Usługobiorcy,
  2. Awaria baz danych - brak możliwości korzystania z jakiejkolwiek bazy danych założonej na serwerze wirtualnym Usługobiorcy,
  3. Awaria poczty elektronicznej - brak możliwości wysyłania i odbierania wiadomości E-mail z kont pocztowych założonych na serwerze wirtualnym Usługobiorcy.
 9. Usterka - brak częściowej funkcjonalności usługi, której przyczyną są nieprawidłowości występujące w działaniu infrastruktury sieciowej i sprzętowej należącej do Usługodawcy, w szczególności:
  1. Usterka WWW - niedostępność niektórych stron WWW skonfigurowanych na serwerze wirtualnym Usługobiorcy,
  2. Usterka baz danych - brak możliwości korzystania z niektórych baz danych założonych na serwerze wirtualnym Usługobiorcy,
  3. Usterka poczty elektronicznej - brak możliwości wysyłania lub odbierania wiadomości E-mail z kont pocztowych założonych na serwerze wirtualnym Usługobiorcy,
  4. Wystąpienie Usterki nie wpływa na zmniejszenie czasu dostępności usługi hostingowej.
 10. Zgłoszenie - problem z prawidłowym funkcjonowaniem usługi, zgłoszony Usługodawcy przez Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 11. Dostępność usług - czas dostępności usług dla zdalnego dostępu Usługobiorcy liczony w określonych przez Usługodawcę odstępach czasu. Dostępność usług pomniejsza czas trwania Awarii,
 12. Przerwa techniczna - brak dostępności usług związany z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych, zaplanowany i zapowiedziany przez Usługodawcę z co najmniej dwunastogodzinnym wyprzedzeniem. Przerwa techniczna nie powoduje zmniejszenia czasu dostępności usługi.

2. Zakres obowiązywania SLA.

 1. SLA dla hostingu współdzielonego obejmuje:
  • czas dostępności usług,
  • interwały wykonywania kopii zapasowych oraz gwarantowany czas przechowywania,
  • czas przywrócenia dostępności usług w przypadku awarii,
  • czas usunięcia usterki,
  • czas reakcji na zgłoszenie.
 2. Gwarancja SLA nie ma zastosowania w sytuacjach wskazanych w Rozdziale IV Regulaminu świadczenia usług hostingu współdzielonego przez IQ PL Sp. z o.o.

3. Gwarancje i standardy jakości

GWARANCJE JAKOŚCI
Poziom
Czas dostępności usług Serwery w linii Start - 99.8% w roku (dopuszczalny czas niedostępności w roku 17 godzin 30 minut)
Serwery w linii Pro - 99.9% w roku (dopuszczalny czas niedostępności w roku: 9 godzin).
Interwał wykonywania kopii zapasowych 1x na 24H
Gwarantowany czas przechowywania kopii zapasowych. 48h
STANDARDY JAKOŚCI
Poziom
Maksymalny czas przywrócenia dostępności usług w przypadku Awarii Poniedziałek-piątek: godz.:8-24 2h
Poniedziałek - piątek: godz.:24-8
Sobota-niedziela, święta
8h
Maksymalny czas usunięcia usterki. Poniedziałek-piątek: godz.:8-24 2h
Poniedziałek - piątek: godz.:24-8
Sobota-niedziela, święta
6h
Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie. Poniedziałek-piątek: godz.:8-24 2h
Poniedziałek - piątek: godz.:24-8
Sobota-niedziela, święta
8h

4. Zgłoszenie oraz czas usunięcia Usterki lub Awarii.

 1. Zgłoszenie Awarii lub Usterki przez Usługobiorcę powinno być przekazane pocztą elektroniczną i zawierać co najmniej:
  • rodzaj usługi hostingowej, której dotyczy zgłoszenie,
  • nazwę konta, którego dotyczy zgłoszenie,
  • opis występujących nieprawidłowości,
  • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej.
 2. Czas przywrócenia dostępności usług w przypadku Awarii oraz czas usunięcia Usterki jest liczony od: potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez dyżurnego administratora lub pracownika BOK o zaistnieniu Awarii lub Usterki do czasu jej całkowitego usunięcia.
 3. Czas reakcji na zgłoszenie jest liczony od otrzymania potwierdzenia zarejestrowania zgłoszenia w systemie obsługi zgłoszeń Usługodawcy do czasu otrzymania pierwszej odpowiedzi z Biura Obsługi Klienta lub od dyżurnego administratora.

5. Przywracanie danych z kopii zapasowej.

 1. Usługobiorca zamawia przywrócenie danych z kopii zapasowej za pomocą poczty elektronicznej: wysyłając zamówienie z adresu kontaktowego na adres bok@iq.pl lub z formularza dostępnego w panelu administracyjnym IQ Admin.
 2. Usługobiorca w treści zamówienia przywrócenia danych z kopii zapasowej wskazuje:
  • nazwę zasobu, którego kopia ma zostać przywrócona (konta FTP lub bazy danych),
  • sposób przywrócenia - nadpisanie danych lub udostępnienie w odrębnym katalogu.
 3. Jednokrotne przywrócenie danych z kopii zapasowej jest rozumiane jako przywrócenie danych dla jednego zasobu.
 4. Usługodawca gwarantuje dostępność kopii zapasowych z czasu wskazanego w Gwarancji jakości (pkt.3).
 5. Przywrócenie danych z kopii zapasowej jest nieodpłatne 3-krotnie w czasie trwania opłaconego abonamentu. Za czwarte i każde kolejne zamówienie przywrócenia danych z kopii zapasowej jest doliczana opłata. Wysokość opłaty jest ustalana indywidualnie.

6. Monitorowanie usług

Usługodawca w sposób ciągły monitoruje pracę serwerów oraz ruch sieciowy, jak również prowadzi statystyki obciążeń maszyn. Pozwala to wyeliminować w znacznym stopniu ryzyko związane z wystąpieniem awarii i niedostępnością usług.

7. Przerwy techniczne

 1. Usługodawca poinformuje Usługobiorca o terminach planowanych Przerw technicznych w świadczeniu Usług hostingowych z co najmniej 12 godzinnym wyprzedzeniem.
 2. W ramach Dokumentu SLA Usługodawca gwarantuje, że wszystkie przerwy techniczne będą miały miejsce w godzinach nocnych: pomiędzy godziną 23 a godziną 6 rano i nie będą jednorazowo dłuższe niż 6 godzin.
 3. W sytuacjach podwyższonego ryzyka wystąpienia awarii, które wymagają natychmiastowej interwencji lub interwencji w czasie krótszym niż 12h, Usługodawca może zarządzić przerwę techniczną z pominięciem warunków wskazanych w puntach 6.1 i 6. 2., o czym poinformuje Usługobiorcę w możliwie najkrótszym czasie od podjęcia decyzji o konieczności zorganizowania przerwy technicznej.

8. Rekompensaty

W przypadku niedotrzymania przez Usługodawcę gwarancji jakości usług, Usługobiorcy przysługuje rekompensata w postaci przedłużenia okresu abonamentowego usługi o 1 miesiąc po 24h niedostępności, za każde następne rozpoczęte 12h przerwy. Rekompensata będzie uwzględniona w trwającym okresie abonamentowym usługi.
Usługodawca uzyska rekompensatę po pozytywnym zakończeniu postępowania reklamacyjnego, przeprowadzonego w trybie opisanym w Rozdziale VII Regulaminu świadczenia usługi hostingu współdzielonego przez IQ PL Sp. z o.o..

9. Parametry bezpieczeństwa

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług wszystkim Usługobiorcom, Usługodawca wprowadza następujące limity związane z działaniem niektórych funkcjonalności dostępnych na serwerach w hostingu współdzielonych, tzw. parametry bezpieczeństwa:
Start Start Plus Pro Pro Plus
Dopuszczalne obciążenie rdzenia CPU 15% 25% 35% 50%
Maksymalne chwilowe obciążenie rdzenia CPU 100% 100% 200% 200%
Maksymalna ilość pamięci wykorzystywanej przez wszystkie procesy 1 GB 1 GB 1.5 GB 2.5 GB
Limit pamięci dla 1 procesu 128 MB 192 MB 256 MB 512 MB
Limit jednoczesnych połączeń HTTP 1000 1000 brak limitu brak limitu
Limit jednoczesnych procesów FCGI (procesów PHP) 10 15 25 35
Maksymalny czas działania procesu 60s 60s 180s 180s
Limit jednoczesnych wykonywanych zadań CRON 1 1 4 4
Maksymalna częstotliwość wykonywania zadań CRON 5m 1m 1m 1m
Maksymalna ilość plików 500000 500000 1000000 1000000
Maksymalna pojemność 1 konta FTP - - 100 GB 100 GB
Maksymalna ilość pakietów wysłanych w ciągu 1 sekundy 4000 4000 6000 6000
Limit operacji dyskowych (zapis/odczyt) 40s 40s 40s 40s
Maksymalny transfer miesięczny w przypadku którego przekroczenia przepływność łącza jest redukowana do 10Mbps nie dotyczy nie dotyczy 5000 GB 5000 GB
Maksymalny czas trwania pojedynczego zapytania 30s 30s 30s 30s
Maksymalna pojemność 1 bazy danych 500 MB 1 GB 1 GB 2 GB
max_questions - ilość zapytań na godzinę 300000 300000 600000 600000
max_user_connections - ilość jednoczesnych połączeń 1 użytkownika do bazy 40 40 80 80
max_connections - ilość połączeń na godzinę 30000 30000 60000 60000
Maksymalny czas użycia systemu przez bazy danych na dobę 21600s 21600s 28800s 28800s
Maksymalna pojemność 1 konta e-mail 10 GB 10 GB 50 GB 50 GB
Dzienny limit wiadomości wysyłanych poprzez skrypty PHP 5000 5000 5000 5000
Dzienny limit wiadomości wysyłanych poprzez pojedyncze konto pocztowe 5000 5000 5000 5000
Godzinny limit wiadomości wysyłanych poprzez konto pocztowe 500 500 500 500
Backup danych z FTP 1/24h z 48h 1/24h z 48h 1/24h z 48h 1/24h z 48h
Backup poczty 14 dni 14 dni 28 dni 28 dni
Backup baz danych 7 dni 7 dni 7 dni 7 dni
Dostęp do migawek Jest Jest Jest Jest

10. Postanowienia końcowe

 1. Czynności nie należące do typowej pomocy technicznej (np. instalowanie oprogramowania Usługobiorcy lub jego naprawa, wprowadzanie zmian na stronie internetowej Usługobiorcy, niestandardowa konfiguracja Usług, etc.) i utrzymania serwera, mogą być wykonywane przez Usługodawcę za dodatkową opłatą. Usługodawca ma prawo do odmowy wykonania czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, bez podawania przyczyn. Postanowienie zdania poprzedniego nie mają zastosowania w stosunku do Usługobiorcy będącego Konsumentem.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym SLA, zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), odpowiednie przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.), jak również odpowiednie przepisy innych ustaw.