801 090 005
+48 58 326 09 90
bok@iq.pl

Polityka antyspamowa

Spam (cytat z Nospam-PL.NET) określany również 'UCE' unsolicited commercial E-mail (niezamawiany komercyjny E-mail) lub 'UBE' unsolicited bulk E-mail (niezamawiany wielokrotny E-mail) - to takie informacje lub przesyłki, których odbiorca sobie nie zażyczył ani wcześniej na nie się nie zgodził. Najczęściej do niczego mu niepotrzebne, powodujące nieekonomiczne wykorzystanie użytych do przesyłki zasobów, często wywołujące irytację.

Informacje prawne

Poniżej przedstawiamy najważniejsze i najbardziej istotne regulacje prawne dotyczące spamu:

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - pełny tekst ustawy do pobrania - PDF

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204). Ustawa weszła w życie dnia 10.III.2003 r.

Art. 2.
Określenia użyte w ustawie oznaczają: (...)

2) informacja handlowa - każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,

Art. 4.
1. Jeżeli ustawa wymaga uzyskania zgody usługobiorcy to zgoda ta:
1) nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści,
2) może być odwołana w każdym czasie.
2. Usługodawca wykazuje uzyskanie zgody, o której mowa w ust. 1, dla celów dowodowych.

Art. 10.
1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyrazi zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności jeśli udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
3. Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (...)

Art. 24.
1. Kto przesyła za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówione informacje handlowe, podlega karze grzywny.
2. Ściganie wykroczenia, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 25.
Orzekanie w sprawach o czyny określone w Art. 23 i 24 następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.


Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - pełny tekst ustawy do pobrania - PDF

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz 271).

Art. 6.
3. Posłużenie się (...), pocztą elektroniczną, (...) w celu złożenia propozycji zawarcia umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą konsumenta.


Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - pełny tekst ustawy do pobrania - PDF

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z dnia 8 czerwca 1993 r.; zmiany: z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 29, poz. 356 i Nr 93, poz. 1027)

Art. 16.
1. Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności: (...)
5) reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta nie zamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji.


Ochrona antyspamowa w IQ PL

Konta pocztowe Klientów chronione są przez kilkupoziomowy system antyspamowy, rozpoznający niechcianą korespondencję według:

  • źródła jej pochodzenia (RBL) - połączenia z adresów występujących w zewnętrznych bazach RBL są odrzucane,
  • adresu E-mail nadawcy - odrzucane są przesyłki pochodzące z adresów E-mail zablokowanych na naszych blacklistach,
  • cech charakterystycznych maila - analiza nagłówków wiadomości i określenie prawdopodobieństwa iż wiadomość jest spamem,
  • treści - filtr analizuje słowa zawarte w mailu i określa prawdopodobieństwo iż jest ona spamem.

System jest domyślnie aktywny dla każdego nowego konta i niechciana korespondencja jest automatycznie usuwana. Klient może jednak wyłączyć automatyczne filtrowanie wiadomości, korzystając z panelu administracyjnego. Wiadomości rozpoznane jako spam będą wtedy tylko oznaczane poprzez dodanie na początku tematu wiadomości ciągu znaków "[ SPAM ]".

Stanowisko IQ PL wobec spamu dotyczącego użytkowników naszych serwerów:

IQ PL Sp. z o.o. nie zezwala na wykorzystywanie systemu teleinformatycznego firmy w celu wysyłki niezamówionych informacji E-mail. Złamanie zakazu będzie jednoznaczne ze złamaniem zasad Regulaminu świadczenia usług przez IQ PL Sp. z o.o.:

III. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy

Usługobiorca zobowiązany jest do: (...)
Przestrzegania zasad korzystania z usług, wynikających z obowiązujących cenników bądź innych dokumentów ogłaszanych przez Usługodawcę, szczególnie z polityki antyspamowej i dokumentu SLA.
Rozdział III §2 pkt 5 Regulaminu świadczenia usług przez IQ PL Sp. z o.o.


W przypadku udokumentowanego zgłoszenia wysyłania spamu przez użytkownika systemu teleinformatycznego IQ PL Sp z o.o. przekazanego na dowolny adres E-mail firmy lub za pomocą systemów SpamCop lub RBL, IQ PL Sp. z o.o. podejmie stosowne kroki mające na celu wyciągnięcie konsekwencji. W przypadku kilkukrotnego złamania zasad określonych w polityce antyspamowej, IQ PL Sp. z o.o. może odmówić świadczenia usługi na rzecz użytkownika realizującego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego firmy dystrybucję przesyłek E-mail o charakterze masowym.